Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației

Guvernanță mai puternică
290 131 25 EUR
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”
2017 - 2019
Finalizat
Obiectivul general al proiectului a fost de a permite societății civile să evalueze și să monitorizeze cu bani publici cheltuiți prin achizițiile publice, facilitând dialogul politic dintre autorități și OSC.

În cadrul implementării proiectului Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a dezvoltat diferite activități pentru a atinge următoarele obiective specifice și pentru a obține rezultate menționate în aplicație și cadrul logic:

 

1. Consolidarea rolului de watchdog al societății civile în buna guvernare economică asigurând o mai mare transparență a achizițiilor, asigurându-se că resursele publice sunt utilizate în interesul maxim al cetățenilor. (16 activități de consolidare a capacității pentru OSC-uri dezvoltate, a fost dezvoltat un Ghid de monitorizare a achizițiilor pentru OSC-uri, cele mai bune practici naționale din monitorizarea achizițiilor diseminate: Rezina, Bălți, Cahul) etc.

2. Asistența autorităților guvernamentale, autorităților de reglementare a achizițiilor publice și autorităților contractante să respecte principiile de bună guvernare (transparență, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate) pentru a îmbunătăți sistemul de achiziții publice și, prin urmare, calitatea investițiilor publice. În acest context, s-au organizat mese rotunde cu reprezentanții autorităților publice centrale / locale, autoritățile contractante, operatorii economici, elaborarea recomandărilor de politici și prezentarea publicului și autorităților, dezbaterilor publice organizate etc.). Prin formarea operatorilor economici, am intenționat să contribuim la îmbunătățirea concurenței și să promovăm concurența sănătoasă, dar și transparența și integritatea procesului de achiziții publice și să ne consolidăm încrederea în entitățile publice, organizând ateliere pentru operatorii economici (8). De asemenea, experții IDIS au dezvoltat prima și a doua ediție a Indexului de încredere în sistemul de achiziții publice. Documentul și-a propus să aducă într-un mod complex și sistematic percepția cetățenilor și a comunității de afaceri asupra sistemului național de achiziții. Obiectivul principal a fost acela de a favoriza o mai bună legătură între așteptările cetățenilor și ale sectorului privat și rezultatele procesului decizional efectuate de autoritățile publice.

3. Asigurarea unui acces  mai larg la informațiile relevante din sistemul de achiziții publice referitoare la întregul ciclu operațional, de la stadiul de planificare până la execuția contractului, precum și la orice încălcări ale procedurilor de achiziții publice, dispozițiilor contractelor sau alte nereguli.

4. Contribuirea la un sistem eficient și transparent de soluționare a contestațiilor în achizițiile publice prin consolidarea capacității și monitorizarea ANSC (Ghid (pas cu pas) privind procedurile de pregătire și depunere a contestațiilor pentru operatorii economici, activitatea ANSC în ceea ce privește respectarea principiilor precum celeritate / rapiditate, transparență, eficiență și imparțialitate monitorizate și documente de poziție elaborate).

 

Acest proiect este bazat pe ipoteza pozitivă a faptului că societatea civilă și agențiile de stat sunt obligate să coopereze și că, în ciuda problemelor, societatea civilă poate fi un element valoros al unui sistem de achiziții publice mai bun, dacă normele vor fi respectate și când OSC vor fi capabile să efectueze monitorizarea și evaluarea la anumite standarde internaționale / interne.

 

Rezultate cantitative:

 

- 16 sesiuni de instruire organizate (cu 3 vizite de studiu) pentru OSC-uri care demonstrează disponibilitate și construiesc capacități de acces și monitorizare a achizițiilor publice

- 1 Manual de monitorizare a achizițiilor (în 3 limbi: română, rusă și engleză) pentru a ajuta organizațiile societății civile și cetățenii în monitorizarea achizițiilor și detectarea cazurilor corupte care duc la utilizarea ineficienta a fondurilor publice, publicate și diseminate

- 1 modul de instruire specializat pentru funcționarii publici specializați în achiziții publice elaborat, publicat și diseminate

- 1 Ghid (pas cu pas) privind procedurile (în 2 limbi: română și rusă) pentru pregătirea și depunerea contestațiilor pentru operatorii economici dezvoltate, publicate și difuzate

- 8 ateliere de lucru cu operatori economici (participanți sau cei care doresc să participe la licitații publice) organizate

- 8 interviuri aprofundate cu operatori economici (participanți la procedura de achiziții publice) efectuate

- Au fost organizate 6 mese rotunde

- 6 documente de politică privind problemele privind achizițiile publice pentru autoritățile cu competență în domeniu elaborate, publicate și difuzate.

- 2 Indicele de încredere în sistemul de achiziții publice elaborate și lansate

- 6 rapoarte privind monitorizarea activității ANSC în ceea ce privește respectarea principiilor precum celeritatea / rapiditatea, transparența, eficiența și imparțialitatea elaborate și prezentate

- 2 Analize privind constrângerile pe care le întâmpină entitățile economice la participarea la licitații publice elaborate

- 10 informații grafice elaborate și difuzate

- 15 investigații jurnalistice elaborate și publicate

- Participarea experților IDIS la emisiile TV și radio și articole publicate în ziare despre activitățile proiectului

- 19 comunicate de presă (cu informații legate de activitatea proiectului și rezultatele obținute) elaborate, publicate și difuzate

- 1 raport referitor la Strategia națională privind sistemul de achiziții publice elaborat și prezentat

- 1 raport referitor la Planul sectorial anticorupție din sectorul achizițiilor publice pentru 2018-2020 elaborat și prezentat

 

Rezultate calitative :

 

- Organizațiile societății civile, mass-media și publicul larg, mai conștiente și mai active în cercetarea achizițiilor publice.

- Un manual de monitorizare a achizițiilor elaborat pentru a ajuta societatea civilă în monitorizarea achizițiilor.

- Autoritățile publice sunt mai responsabile, asigurându-se că fondurile publice sunt utilizate la achiziții în conformitate cu scopul prevăzut, ca funcționarii să îndeplinească standarde profesionale ridicate de cunoaștere și integritate.

- Un dialog mai bun între autorități și societatea civilă pentru un cadru de politică mai bun pentru îmbunătățirea transparenței și eficienței în achizițiile publice

- O mai mare încredere a comunității de afaceri și a societății în independența și eficiența Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor 

- O mai bună legătură între așteptările cetățenilor și rezultatele procesului decizional efectuate de autoritățile publice.

 

Beneficiari:

 

Organizațiile societății civile, autorități contractante (autorități publice centrale și locale și a alte entități publice), Agenția Achiziții Publice, Ministerul Finanțelor, ANSC, operatorii economici (furnizorii potențiali în achizițiile publice).

 

Date de contact:

 

Ungureanu Carolina, carolina.ungureanu@viitorul.org

 

Locație și contacte

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”

Galerie foto și video